Modernizacja i adaptacja dawnego Domu Fundatora i Infirmerii w
Klasztorze OO. Kamedułów w Krakowie

[www.kameduli.info]
 

Erem OO.Kamedułów na Srebrnej Górze powstał w roku 1604 ufundowany przez Mikołaja Wolskiego, marszałka nadwornego koronnego, choć samą Srebrną Górę i wieś Bielany na rzecz kamedułów ofiarował Sebastian Lubomirski, kasztelan wojnicki. W roku 1605 biskup krakowski Bernard Maciejowski położył kamień węgielny pod budowę domków zakonnych a 4 maja 1609 roku nuncjusz papieski Franciszek Simoneta poświęcił miejsce pod budowę kościoła pod wezwaniem Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny . Rok później zamieszkali w klasztorze kameduli, którzy do Polski sprowadzili się w roku 1605 i do tego czasu mieszkali po drugiej stronie Wisły w benedyktyńskiej wsi Budzów.

Od tego czasu klasztor trwał na Bielanach nieprzerwanie, rozbudowując się, ale też i niszczejąc, trawiony między innymi pożarami. W ostatnich latach dzięki pomocy licznych darczyńców odnowiono domki eremickie i częściowo kościół.

Konstytucje Kongregacji Eremitów Kamedułów Góry Koronnej stanowią, iż w żadnym eremie nie powinno brakować pomieszczeń dla gości. Wprawdzie odwiedzający Klasztor winni przystosować się do kamedulskiego stylu życia, a ich pobyt w eremie służyć ma temu, by wytwarzał się pomiędzy nimi klimat braterskiej łączności, pełen serdecznej miłości i wzajemnego ze wspólnotą wzbogacania się duchowego i ludzkiego, jednakże Klasztor musi zapewnić gościom możliwość pobytu w godziwych warunkach. W tym celu Klasztor rozpoczął realizację projektu polegającego na modernizacji i adaptacji dawnego Domu Wolskiego i Infirmerii na potrzeby Ośrodka Kulturowego OO.Kamedułów. Projekt ten jest współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, w ramach Priorytetu 1, działanie 1.4 "Rozwój turystyki i kultury" Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego, a także Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego w ramach Programu Operacyjnego "Promesa Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego". Znaczna część środków musi też być pozyskana przez sam klasztor z darowizn osób fizycznych i firm. Prace remontowo modernizacyjne rozpoczęły się w styczniu 2007 roku i powinny się skończyć w kwietniu 2008 roku.

W chwili obecnej zakończone zostały prace polegające na izolacji fundamentów budynków Domu Wolskiego i Infirmerii, wykonywane są nowe instalacje, rozpoczęła się też wymiana pokrycia dachów. Docelowo budynki zostaną dostosowane dla osób niepełnosprawnych, wykonany zostanie też system geotermalnego ogrzewania, co z jednaj strony pozwoli zmniejszyć emisję zanieczyszczeń do atmosfery, a z drugiej strony obniżyć koszty funkcjonowania Klasztoru, który nie posiada stałych dochodów w wystarczającej wysokości i utrzymuje się głównie dzięki ofiarności wiernych.

Prace remontowo adaptacyjne wykonywane są przez wyłonione w przetargu konsorcjum firm ZIS Sp. z o.o. i Pracownia Konserwacji Dzieł Sztuki "Renowacja" Eugeniusz Grochal, które ma już znaczne doświadczenie w pracach w obiektach zabytkowych. Inwestorem zastępczym tych prac jest Zarząd Rewaloryzacji Zespołów Zabytkowych Krakowa, nad projektem czuwa zespół inspektorów nadzoru pod kierownictwem inż. Jerzego Tylutkiego, który przy okazji jest autorem większości publikowanych tutaj zdjęć. Projekt od strony formalno prawnej obsługuje Kancelaria Adwokacka adwokata Wojciecha Sieniawskiego świadcząca na rzecz Klasztoru stałą obsługę prawną.

[www.kameduli.info]